Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår KKTs forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og KKT i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.


1.0 Tilbud og aftale

  1. Tilbud er bindende for KKT i 14 dage fra tilbudets dato at regne.


  2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af KKT.

  3. CMYK:

   Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

  4. Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%


  1. Pris

  2. Alle priser er ekskl. moms.

  3. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materiale- priser og øvrige omkostninger.


   1. Har bestilleren anmodet KKT om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm

    er KKT berettiget til at få dette arbejde betalt med KKTs til enhver tid gældende timetakst


   2. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er KKT berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.


   3. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.


   4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på til- budsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.


  1. Ud over den tilbudte eller aftale pris, er KKT berettiget til at kræve betaling for:


   1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grund- materiale bestilleren har givet KKT, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbe- gyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 500 kr. orienterer KKT inden arbejdet i gangsættes.


   2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.


  2. Alle priser er beregnet for levering på KKTs adresse i Ebeltoft (A. Knudsens Vej 4, 8400 Ebeltoft). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. KKT bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.


  3. Ønsker bestilleren – og påtager KKT sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 1. Levering

  1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når KKTs arbejde er færdigt.


  2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har KKT ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af KKT leveringsforpligtelser fordyres for KKT er KKT forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde KKT ved betaling af den af KKT beregnede merpris.


  3. Leveringsstedet er KKTs forretningslokale. Al forsen- delse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. KKT er forpligtet til på be- stillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.


 2. Betaling

  1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 10 dage efter fakturadato.


  2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 1,5% pr. påbegynds måned.


  3. På KKTs anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er KKT forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.


  4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er KKT berettiget til delvis fakturering.


 3. Ejendomsforhold

  Samtlige varer fra KKT- forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer KKTs ejendom.


 4. Ejendomsret, ophavsret m.v.

  1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner

   o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører KKT og må ikke uden KKTs godkendelse overlades til trediemand.


  2. Hvad KKT har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mel- lemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er KKTs ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.


  3. Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.


 5. Forsinkelse

  Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret be- tydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

 6. Mangler

  1. KKT har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.


  2. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.


  3. KKT har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end KKT, har KKT ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.


  4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades rekla- mation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. KKT er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.


  5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter KKT ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


 7. Ansvar

  1. I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har KKT intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produk- tionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som KKT ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastro- fer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser

   af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.


  2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udfø- relse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.


  3. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter KKT ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af be- stillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.


  4. KKT har intet ansvar for bestillerens manglende hjem- mel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredje- mands rettigheder. Pådrager KKT sig ansvar overfor tred- jemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren KKT skadesløs for et sådant ansvar.


  5. KKT har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er KKTs, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, KKT har udført, jf. pkt. 2.5. KKT er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af KKT. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærk- som på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

 8. Underleverandører

  KKT er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde ud- føre hos underleverandører.


 9. Periodiske skrifter

  Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truf- fet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


 10. Købeloven

  Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og le- veringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overens- stemmelse med danske værnetingsregler.


 11. Tvister

  1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.


  2. Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.


  3. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i “Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.


  4. Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Her- udover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.


 12. Email markedsføring

  1. Markedsføringsøjemed

   Som kunde hos KKT kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

  2. part

   Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tre- diemand.

   Du modtager kun information fra KKT-koncernen.

  3. Interval og relevans

Du modtager kun information fra KKT-koncernen om- handlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

14.3. Afmelding og spørgsmål

Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på adres- sen info@kkt.dk


Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kunde- service på info@kkt.dk.